Candy, Hoover logo

Podmienky predĺženej záruky

Podmienky pre uplatnenie programu “Candy-Hoover 5 rokov záruka”, “Candy-Hoover 11 rokov záruka na invertorový motor práčok, umývačiek, sušičiek a kompresor chladničiek“ alebo “Hoover 5 rokov záruka na motor vysávača“ sú nasledujúce:

 1. Program “Candy-Hoover 5 rokov záruka” sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) na bezplatný servis. Program “Candy-Hoover 11 rokov záruka na invertorový motor práčok, umývačiek, sušičiek a kompresor chladničiek“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 108 mesiacov (9 rokov) na invertorový motor práčok či práčok so sušičkou a invertorový kompresor chladničiek. Program “Hoover 5 rokov záruka na motor vysávača“ sa skladá z 24 mesiacov (2 roky) záruky za akosť a nasledujúcich 36 mesiacov (3 roky) záruky na motor vysávača.
 2. Bezplatný servis a záruka na motor a kompresor sú poskytované len na spotrebiče značiek CANDY a HOOVER dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.
  Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov
  K24 - https://www.k24.cz
  Shopprovas - http://shopprovas.cz/
 3. Zákazník má nárok na využitie programu predĺženej záruky len po vyplnení registračného formulára, ktorý je k dispozícii na webových stránkach www.registracia-zaruka.sk. Registrácia musí byť uskutočnená do 14 kalendárnych dní od dátumu zakúpenia spotrebiča (rozhoduje dátum na daňovom doklade o zakúpení).
 4. Program predĺženej 5-ročnej záruky sa vzťahuje na výrobky, ktoré si zákazník kúpi od nášho autorizovaného partnera. V prípade kúpy cez internet bude 5-ročná záruka uplatňovaná výhradne pri nižšie uvedených autorizovaných partneroch:
  www.nay.sk
  www.shoppie.sk
  www.andreashop.sk
  www.hotspotrebice.sk
  www.hej.sk
 5. Certifikát sa zákazníkovi automaticky vygeneruje po riadnom vyplnení a potvrdení registračného formulára, ktorý si následne uschová pre prípadnú reklamáciu.
 6. Pre uplatnenie programu predĺženej záruky u servisného partnera, musí zákazník autorizovanému servisnému partnerovi CANDY HOOVER ČR s.r.o. predložiť nasledujúce doklady:
  1. doklad o zakúpení (daňový doklad, pokladničný blok),
  2. certifikát o predĺženej záruke, ktorý dostane zákazník po zaregistrovaní na www.registracia-zaruka.sk.
  Na účely akcie - predĺžená záruka bude Spoločnosť akceptovať len také účtenky, ktoré budú spĺňať náležitosti ustanovené právnym poriadkom SR pre zjednodušený daňový doklad alebo bežný daňový doklad.
 7. V prípade bezplatného servisu a záruky na motor či kompresor, tzn. v 3., 4. a 5tom roku (v prípade záruky na motor práčok a práčok so sušičkou a v prípade záruky na kompresor chladničiek v 3. – 9tom roku) bude porucha odstránená najneskôr do 60 dní odo dňa uplatnenia reklamácie s tým, že pokiaľ kupujúci nebude s touto dlhšou lehotou súhlasiť, predĺžená záruka zaniká.
 8. Využitím bezplatného servisu a záruky na motor či kompresor nedochádza u spotrebiteľa k predĺženiu ani prerušeniu doby 36 mesiacov, stanovenej výrobcom na bezplatný servis a záruku na motor či kompresor.
 9. Nárok na bezplatný servis a záruku na motor či kompresor zaniká v prípade: mechanického vonkajšieho/vnútorného poškodenia spotrebiča, prírodnými vplyvmi, výkyvmi el. prúdu v prenosovej sústave, použitia spotrebiča k inému než k domácemu účelu a bežnému opotrebeniu častí alebo príslušenstva spotrebiča (žiarovky, filtre, plechy, rošty, ložiská, remene, uhlíky motora, potlač a symbolika).
 10. Nárok na bezplatný servis a záruku na motor či kompresor nemožno uplatniť v prípade registrácie právnickou osobou, alebo podnikajúcou fyzickou osobou. Pokiaľ je na predajnom doklade uvedená právnická osoba, alebo podnikajúca fyzická osoba nemožno výrobok do programu predĺženej záruky zaregistrovať.

V prípade, že ste pri registrácii Vášho výrobku nenašli Váš model a spĺňate vyššie uvedené podmienky, napíšte nám na adresu office@candy-hoover.cz, kde bude Vaša žiadosť preverená.

CANDY HOOVER ČR s.r.o. si vyhradzuje právo podmienky tohto programu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme za zakúpenie výrobku od skupiny Candy Group a prajeme čo najviac spokojnosti pri jeho každodennom používaní.

Vaša Candy Hoover ČR s.r.o.

Pravidlá akcie „Záruka spokojnosti - Garancia vrátenia peňazí“ pri zakúpení výrobkov Candy alebo Hoover

Spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o., so sídlom Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 257 54 955, podnikajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Candy Hoover ČR s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Rybničná 40/F, 831 06 Bratislava – Vajnory, IČO 50 434 306 (ďalej len „Spoločnosť“)“), umožňuje svojim zákazníkom, ktorí zakúpia niektorý zo spotrebičov značky Candy alebo Hoover (ďalej len „Výrobok““) vrátiť Výrobok v lehote 50 dní od jeho nákupu so zárukou vrátenia finančných prostriedkov (ďalej len „Záruka vrátenia peňazí“ alebo „Akcia“), a to za nižšie uvedených podmienok:

 1. Podmienky účasti
  1. Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky starší 18 rokov, ktorý si v uvedenej dobe trvania Akcie zakúpi na území Slovenskej republiky Výrobok a splní všetky ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách.
 2. Miesto a čas konania
  1. Akcia sa koná na území Slovenskej republiky v období od 1.10.2018 do 31.12.2019 vrátane.
 3. Mechanizmus akcie
  1. Zákazník u distribučných partnerov Spoločnosti zakúpi Výrobok.
  2. Zákazník sa po uskutočnení nákupu Výrobku najneskôr do 14 dní od nákupu riadne zaregistruje prostredníctvom registračného formulára prístupného na webových stránkach www.registracia-zaruka.sk (ďalej len „Webová stránka“).
  3. Zákazník je plne zodpovedný za vyplnené údaje a registráciou prehlasuje, že všetky údaje tam uvedené sú presné, aktuálne a správne.
  4. Spoločnosť si v prípade pochybností o poriadnosti, úplnosti a správnosti registrácie zákazníka vyhradzuje právo poskytnutie Záruky vrátenia peňazí odmietnuť.
  5. Po vykonaní riadnej registrácie na Webových stránkach bude zákazníkovi zaslané na uvedenú emailovú adresu potvrdenie o riadne prebehnutej registrácii (ďalej len „Certifikát“).
  6. V prípade, že zákazník hodlá využiť Záruku vrátenia peňazí, je povinný vrátiť Výrobok do 50 dní od jeho nákupu. Dňom nákupu sa rozumie deň nákupu Výrobku v kamennej predajni, alebo prevzatie Výrobku od prepravcu (ďalej len „Deň nákupu“).
  7. V prípade, že posledný deň lehoty podľa čl. 3.6. pripadne na sobotu, nedeľu či sviatok, považuje sa lehota za zachovanú, ak odošle zákazník Výrobok najbližšie nasledujúci pracovný deň.
  8. Výrobok je možné vrátiť iba nepoškodený, v pôvodnom obale, so všetkým príslušenstvom a s dokladom o nákupe. K Výrobku je zákazník zároveň povinný pripojiť Certifikát. Vrátenie Výrobku uskutočňuje zákazník na vlastné náklady.
  9. Adresa pre zaslanie Výrobku je KTPB s.r.o. (sklad OKNA HNED), Vintrovna 262/9, Popůvky, 664 41, Česká republika.
  10. Pokiaľ by neboli splnené podmienky uvedené v tomto článku, odošle Spoločnosť Výrobok späť na adresu zákazníka.
 4. Ďalšie podmienky konania akcie
  1. Spoločnosť si vyhradzuje právo, po predchádzajúcom upozornení uverejnenom na Webovej stránke, Akciu úplne alebo sčasti zrušiť. Registrácia zakúpeného Výrobku vykonaná pred zrušením Akcie zostáva v platnosti.
  2. Nárok uplatnenie na akcie Záruka vrátenia peňazí zaniká v prípade registrácie právnickou osobou, alebo podnikajúcou fyzickou osobou. Pokiaľ je na predajnom doklade uvedená právnická osoba, alebo podnikajúca fyzická osoba nemožno výrobok do programu akcie Záruka vrátenia peňazí zaregistrovať.
  3. Pri splnení všetkých hore uvedených podmienok budú zákazníkovi vrátené finančné prostriedky za nákup Výrobku na účet zákazníka uvedený pri registrácii, a to najneskôr do 90 dní od obdržania Výrobku. K požiadavkám zákazníka na obdržanie inej čiastky plnenia alebo poskytnutie plnenia iným než uvedeným spôsobom sa neprihliada.
  4. Spoločnosť nezodpovedá za vzniknutú ujmu v prípade nemožnosti doručenia vrátených peňazí v dôsledku nesprávnej adresy alebo chybne uvedeného čísla účtu.
  5. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v Akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s Akciou.
  6. V prípade akýchkoľvek dotazov alebo problémov je možné kontaktovať Spoločnosť elektronicky, a to prostredníctvom e-mailu office@candy-hoover.cz.
  7. Záruka spokojnosti - Garancia vrátenia peňazí je poskytovaná len na spotrebiče značiek CANDY a HOOVER dovážané a zakúpené spoločnosťou CANDY HOOVER ČR s.r.o.
   Registráciu teda nie je možné schváliť pri zakúpení výrobku z týchto e-shopov:
   K24 - https://www.k24.cz
   Shopprovas - http://shopprovas.cz/
 5. Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov
  1. Spoločnosť týmto informuje zákazníkov, že spracováva ich osobné údaje v súvislosti s konaním Akcie v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa (ulica a číslo, obec, PSČ), emailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu (ďalej len „Osobné údaje“).
  2. Spoločnosť vykonáva spracovanie Osobných údajov za účelom organizácie Akcie a ďalej za účelom usporadúvania marketingových aktivít Spoločnosti.
  3. Právnym základom pre spracovanie Osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti spočívajúci v zvýšení odbytu výrobkov a zlepšení vzťahu so zákazníkmi.
  4. Osobné údaje Spoločnosť uchováva po dobu svojich marketingových potrieb alebo do doby, kedy zákazník využije svoje právo podať námietku proti spracovaniu Osobných údajov v zmysle čl. 6.1 týchto pravidiel.
  5. Osobné údaje môžu byť odovzdané tretiemu subjektu, a to agentúre zaisťujúcej usporadúvanie marketingových aktivít.
  6. Spoločnosť týmto informuje zákazníka, že má v súvislosti so spracovaním osobných údajov nasledujúce práva:
   • právo na prístup k osobným údajom, tj. právo požadovať oznámenie, aké osobné údaje sú Spoločnosťou spracovávané a právo na poskytnutie kópií dokumentov, na ktorých sa osobné údaje nachádzajú.
   • právo požadovať vykonanie opravy nepresných osobných údajov.
   • právo požadovať výmaz osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania v prípadoch, kedy Spoločnosť už nie je oprávnená osobné údaje spracovávať.
 6. Právo podať námietku proti spracovaniu
  1. Spoločnosť týmto poučuje zákazníka, že má kedykoľvek právo vzniesť námietku proti spracovaniu Osobných údajov. V prípade, že sú Osobné údaje Spoločnosti spracovávané iba za účelom marketingových aktivít Spoločnosti a nie je už žiaden iný právny dôvod pre spracovanie Osobných údajov, Spoločnosť prestane bez zbytočného odkladu Osobné údaje spracovávať, o čom zákazníka vyrozumie.

V prípade akýchkoľvek nejasností týkajúcich sa spracovania osobných údajov je možné kontaktovať Spoločnosť na emailovej adrese office@candy-hoover.cz.

V Prahe dňa 27.9.2018.